Policy för arbetsmiljö och socialt ansvarstagande

Hands-On Science ledningsgrupp har fastställt att företaget ska respektera de Grundläggande villkor för en hållbar upphandling som utarbetats av SKL Kommentus och Landstinget:

  • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
  • ILO:s åtta kärnkonventioner
  • FN:s barnkonvention, artikel 32
  • Arbetarskydd, och arbetsmiljölagstiftning i landet där varan framställs
  • Arbetsrätt, lönevillkor, och socialförsäkringsskydd i varans tillverkningsland
  • Miljölagstiftning i landet där varan tillverkas
  • FN:s konvention mot korruption.